Rannsakning mot häktade C.F. Bergman

Nedan är en avskrift av de av notarie handskrivna protokollen från rannsakningen av Christian Fredrik Bergman vid Hammarkinds häradsrätt 1893. I vissa fall har det varit svårt att tyda skriften och jag har då skrivit ett frågetecken eller liknande. Det kan säkert också förekomma en del feltolkningar. Vissa bilagor saknas också i det material som jag fått fram från arkivet.

Hammarkinds häradsrätts arkiv AIa: 249, §§ 94, 96 och 111

1893 den 11 November

Rannsakning mot häktade C.F. Bergman

Sedan Konungens befattningshafvande i länet genom skrifaren den 25 sistliden Oktober, hvilken skriftligen nästpåföljande dag kommit t.f. Domhafvanden tillhanda, anmodar denne att anställa rannsakning med för inbrottsstöld och mordbrand misstänkte och häktade Arbetaren Christian Fredrik Bergman från Fredrikslund å utjorden Fänge egor i Ringarums socken. Hade rannsakningen blifvit utsatt att denna dag ega rum klockan elfva f.m., och inställde sig, då måste till behandling frågandes, såsom åklagande Länsmannen A.P. Nilsson, hvarjemte målsäganden Hemmansegaren Nils August Svensson i Fårsum jemväl kom tillstädes. Till en början fördragas dels den åklagaren från målsäganden tillhandakomna skriftliga anmälan dels ett af åklagaren in till Rätten ingifvet polisförhörsprotokoll, varande dessa handlingar så lydande:

”Till Kronlänsmannen in Bil B”

”Protokoll, hållet vid Bil A”

Härefter blev häktade Christian Fredrik Bergman af fångvaktningen för Häradsrätten inställd, hvarefter åklagaren förledde ett för den häktade anförande, så lydande prestbetyg:

”Prestbetyg för… Bil 2”

Angående sina lefnadsomständigheter vidhöll Bergman sina vid det af åklagaren den 23 sistlidne Oktober hållna polisförhör afgivna berättelser med tillägg att han vid 15 eller 16 års ålder för första gången begått Herrens Heliga Nattvard i Hedvigs församlings kyrka i Norrköping.

Hvad beträffade Bergmans vistande och förehafvande den dag ifrågavarande brott föröfvats vidhöll Bergman jemväl hvad han vid nyss nämnda polisförhör uppgifvit tilläggande Bergman att då han ifrågavarande dag anlände till Borsum, Bergman tagit i betraktande det derstädes förfintliga Kålrotslandet, dervid han tyckt sig föreställa, att en del kålrötter utan(?) upptagits ur jorden, men hade han det oaktat ej sökt träffa den vid Borsums egendom anställde trädgårdsmästaren, af hvilken han sade sig hafva tingat kålrötter utan med oförättat ärende derifrån begifvit sig på hemväg.

Uppmärksamgjord på det första i denna hans uppgift att till eford (?), hvarpå han som från sitt hemvist till Borsum hade en vägsträcka av ungefärligen half mil, ej går in till trädgårdsmästaren och sökt få uträtta sitt ärende, förmälte Bergman att hans ifrågavarande handlingar för honom ej vore oförklarlige.

Hvad beträffade besöket på Segerstorp samma dag vidhöll Bergman äfven nu, att han anlänt dit , tillropat den å stället tjänande drängen Albert, om dennes husbonde vore hemma, men på sin fråga erhållit ett nekande svar.

På fråga upprepade Bergman vidare, att han, efter att hafva aflägsnat sig från Segerstorp, vid sjutiden samma dags afton ankommit till Sjögerums hage hvarifrån han förnämnde eldsvådan vid Fårsön, men att han emellertid fortsatt vägen till sitt hem, dit han anlände omkring klockan en qvart öfver åtta.

Bergman förnekade härefter på det bestämdaste att han vore till åtalade brotten eller någondera af dem skyldig och påstod sig anställda dag ej ens hafva varit vid platsen der ifrågavarande brott förövats, hvarjämte han på fråga förklarade sig vara egare till fyra stycken yxor af hvilka de tre förvarats i hans hem samt den fjerde å Segerstorp, der han senast haft arbete, tilläggande Bergman, att han under innevarande år ej mistat någon yxa.

Målseganden sade sig ej hafva något att tillägga till de berättelser, han vid polishöre afgifvit men uppgaf på till honom framställd fråga, att afståndet mellan den vid ena gafveln af den nedbrunna ladugården vidbyggda och jemväl nedbrunna logen utgjorde ungefärligen 30 famnar, att vinden vid eldens utbrott varit västlig men sedemera kastat om mot mansbyggnaden, hvilken medelst påstrykning af vatten måst skyddas från antändning.

Häktade Bergman (oläsligt) på fråga målsegandens påstående angående afståndets storlek mellan sagda logbyggnad och manshusbyggnaden.

Åklagaren anhöll härefter om vittnesförhör med stalldrängen Carl Jansson vid Fårsön, hustrun Carolina Johansson (oläsligt) Urmakaren Alarik Georg Östlund från Sörby, Drängen Carl Johan Andersson i Fängebo, Arbetaren Adolf Fredrik Carlsson från Hammarsberg samt Drängen Albert Nilsson från Augusttorp, hvilka samtliga vid Rätten närvarande efter upprop förättats, och då (oläsligt) emot dem hvarken anfördes eller kunde utrönas, fingo de aflägga vittneseden, hvarefter de, varnade för edens missbrukande hördes var för sig och berättade:

1: Carl Jansson: att vittnet till alla delar vidhålla den vid polisförhör den 21 sistlidne Oktober afgivna berättelse, hvarförutan vittnet nu förklarade, att vittnet vore så mycket mera öfvertygad om att den af vittnet på den till Fårsum ledande vägen sedda Karlen varit tilltalade Bergman som vittnet ej vore bekant med någon person, som i för(?) af sin likhet med Bergman, kunde af vittnet förvexlas med denna.

2: Carolina Johansson: att vittnet vidhöll sin vid polisförhör afgivna berättelse med den ändring, att vittnet nu med bestämdhet påstod att den af vittnet sedda personen vid avträdandet af färden åt Fårsum till tillgripit just den eka (?) som vittnet och Carl Janssons hustru kort förut använde vid öfverfarten af sjön Strålången.

På fråga af målseganden förmälte vittnet, att vid det förut användade landningsställe vid tillfärden funnits upplagda dels en (oläsligt) och dels en vedstapel, bakom hvilken den af vittnet sedda personen mycket väl kunde vara dold samt att vittnet vid något tillfälle sedemera sammanträffade med förutnämnde Carl Janssons hustru, dervid hon för vittnet uppgifvit att hon under hemvägen, sedan de ifrågavarande dag skilts åt, ej mött någon person.

3: Alarik Georg Östlund: att vittnet vidhöll sin vid polisförhör den 29 nästlidne September afgivna berättelse med tillägg att då vittnet idag fått se häktade Bergman, vittnet blifvit förvånad öfver den likhet , vittnet tyckte sig spåra hos honom och den person som vid branden ifråga sluppit sig ut ur manbyggnaden och att vittnet vid ovannämnda tillfälle häraf genast vid åsynen af Bergman kommit till den fasta öfvertygelsen att den af vittnet vid ovannämnda tillfälle sedda person just varit häktade Bergman, att vittnet och Anders Jansson vid brandtillfället stått vid manbyggnaden på så sätt att väl vittnet men ej nämnde Jansson kunnat se den derifrån utgående personen, att vittnet söndagen efter branden frågat nyssnämnde Jansson om han ej förmälde, att vid brandtillfället en person smugit sig ur mansbyggnaden, men på sin fråga erhållt ett nekande svar.

Målsäganden påstod med anledning häraf, att Anders Jansson sagt till målseganden, då denne måndagen efter branden skulle usa(?) till åklagaren, att det är ingen annan än Bergman som gjort det, dervid berättade Jansson, enligt målsägandes förnimmande åsyftande ifrågavarande brott och förklarande målseganden, att han vid förhöret hos åklagaren samma dag omtalat detta Janssons yttrande för att möjligen skrämma Bergman till bekännelse hvilket jemväl vitsordats af vid sagda förhör närvarande biträdande Länsmannen Karl Karlsson, hvilken nu fick (oläsligt).

Härefter fortsatte vittnesförhöret och berättade:

4: Carl Johan Andersson: att han vidhöll sina vid polisförhören den 19 och 29 sistlidna Oktober afgivna berättelser med tillägg att elden i ladugården börjat (oläsligt) i den öfver densamma befintliga höskullen samt att på målsegandens begäran tillsammans med Hemmansegaren Johan Fredrik Johansson tillrättaskaffat den efter branden bortkomna ekan, som återfunnes ett godt långt från brandstället på ett undangömt ställe invid stranden.

Den efter inbrottsstölden begånget tillvaratagna yxan blef nu häktade Bergman förevisad hvilken emellertid på fråga förnekade att han vore egare till samma yxa eller ens någonsin förut sett densamma och påstod Bergman att han aldrig haft i sin ego en yxa med bräckhammare.

Erinrad om att vittnet Andersson tagit på sin ed, att yxan vore Bergman tillhörig, förklarade Bergman, att vittnet ifråga om samma yxa talat sanning.

Vittnesförhöret fortsattes, hvarvid berättade:

5 Adolf Fredrik Carlsson: att vittnet vidhöll sin vid polisförhöret afgivna berättelse, hvartill vittnet nu gjorde följande tillägg: att vittnet från mitten af April till den 28 September innevarande år arbetat tillsammans med häktade Bergman dels vid Borsum dels vid Segerstorp, att de för arbetet vid Borsum hvardera haft dagaflöning af en krona 75 öre, hvilken betalning Bergman plägat uppbära för dem båda, att Bergman vid aflöningarne som vanligtvis försigått med ungefär 14 dagars mellanrum, ibland uppburit mera än han för vittnet uppgivit och derigenom råkat i skuld till vittnet, hvilken nu såsom vittnet vid polisförhöret uppgivits, belöpte sig till 33 Kronor, att han vid skuldens uppgörande med Agronomen Wahlberg å Borsum erhållit 49 Kronor, af hvilken summa han sjelf har lemmat dels 22 Kronor 50 öre till vittnet, dels 7 Kronor 50 öre till (oläsligt) och således sagda dag endast innehaft 19 Kronor, att Bergmans kassa före den 5 sistlidne Oktober varit så ringa att då han skulle betala en skuld vid Nartorp belöpande sig till 15 Kronor, han endast haft 10 Kronor, enär han af en nyss uppburen liqvid a 40 Kronor deraf utbetalt 30 Kronor utgörande en skuld till M. P. Magnusson i Ängen, att han för att infria skulden vid Nartorp måste låna  fem Kronor och att Bergman vid tillfället påminde till vittnet att han ej då hade mera än 10 Kronor, att vittnet och häktade Bergman den 28 sistlidne September efter slutade arbete vid Borsum begifvit sig till Segerstorp hvarest Bergman skilts från vittnet, hvarvid han för vittnet uppgifvit att han skulle gå till sitt hem, att vittnet dagen därpå vid Segerstorp sammanträffat med Bergman, som dervid sagt att han varit i Sandtorp och lånat penningar.

Åklagaren anförde att af aflagda vittnesberättelsen framginge, att Bergman den 5 oktober ej innehaft mer än 19 Kronor och att han således ej kunnat vara i besittning af medel att dels den 19 Oktober kunna utbetala 30 Kronor, dels dagen derpå 10 Kronor och samtidigt haft 10 Kronor hemmaliggande och 10 Kronor på sig.

På fråga af Åklagaren vidgick Bergman, att han efter den 5 sistlidne Oktober ej uppburit några penningar af Agronomen Wahlberg, äfven vore att han den 28 sistlidne Sepember …(oläsligt två rader)

Bergman bestred på fråga det af Carlsson aflagda vittnesmålet i hvad detsamma (oläsligt) om hans oförmåga att under sommaren hafva undangömt penningar.

Slutligen hördes och berättade:

6 Albert Nilsson: att vittnet tagit på sin ed att vittnet dagen för ifrågavarande brotts förövande hvarken sammanträffat eller talat med häktade Bergman. På fråga bestred Bergman Albert Nilssons vittnesmål och vidhöll att han ifrågavarande dag sammanträffat med och (oläsligt)

Vittnesberättelserna upprepade vidhållas af vittnena hvilka boende, Carl Jansson, Carolina Jansson och Alarik Georg Östlund, 2 mil, Carl Johan Andersson, 2 1/4 mil och Adolf Fredrik Carlsson samt Albert Nilsson, 2 1/2 mil från tingställe begärde ersättning för (oläsligt) och i sådant hänseende hvardera tillhandas skjutspenningar efter en häst från (oläsligt) till tingsställe och samma väg åter äfvensom dagtraktamente med En krona 50 öre att af allmänna medel utbetalas .

Åklagaren och målsäganden anhöllo om uppskof för införskaffande af vidare bevisning, dervid åklagaren hemställde att Bergman måste förklaras skyldig fortfarnade i häkte förblifva.

Den häktade förklarade sig ej hafva något att erinra mot det begärda anståndet men anhöll att blifva på fri fot försatt. Härefter förekom ej något att anteckna, i anledning heraf parterna fingo afträda, ehuru Häradsrätten äfven lade till följande för dem åter förekallade afsagda.

Beslut

Häradsrätten uppskjuter den vidare rannsakningen till Torsdagen den 30 i denna månad, kl 12 på dagen, då åklagaren och målsäganden (oläsligt), skall inför Häradsrätten återkomma, åklagaren beredd att inte åtal vidare utfria(?) och styrka.

Det af häktade Bergman gjorda yttrandet om att blifva på fri fot försatt lemnas af Häradsrätten utan afseende, och skall han i avseende på denna vidare rannsakning till Kronohäktet i Norrköping återförpassas och vid nu utsatta rannsakningstillfälle inför Häradsrätten ånyo inställas.

Förhandlingarna afslutades kl 7 e.m

§96 Då Häradsrätten nu åter till behandling förelagt den från den 11 i denna månad till denna dag uppskjutna rannsakning med arbetaren Christian Fredrik Bergman från Fredrikslund å utjorden Fänge egor i Ringarums socken häktad och tilltalad för mordbrand med mera inställde sig åklagaren Länsmannen S.P. Nilsson och målsäganden Nils August Svensson församlingen.

Häradsrättens anförande anmält att denna dag från Direktören vid Norrköpings Kronofängelse E. Nordin med skrivelse ankommit att angående häktade Christian Fredrik Bergman af läkaren vid samma häkte utfärdade läkarbehandling som jemte dervid fogad, af häktade Bergman (oläsligt) uppsatt skriftlig bekännande var på lydande:

§ 96 Bilaga A

”Att arresterade Kristian Fredrik Bergman af sjukdom är förhindrad att den 30e innevarande November inför Hammarkinds rätt sig inställa och torde hans återhållande av helsan draga ut vid trenne veckor, detta allt varda på ämbets ed intygade

Norrköpings Kronohäkte den 29 november 1893

Wilhelm Bey_? Med. Doktor

Läkare vid Kronohäktet i Norrköping

Bergmans erkännande i brev till häradsrätten 1893

§ 96 Bilaga B

”Härmed skall och vill jag göra en öppen bekännelse huru allt tillgick den der ryseliga Onsdagskvällen jag gick hemifrån emellan 4 o 5 men hade ej reda på varåt jag gick för jag hade intet en redig tanke på hela dagen. jag gick utåt Hösterums skog och där gick jag länge utan att veta var jag var förrän jag kom till gärdesgården emellan Fårsum och Hösterum. då gick jag öfver och ner till Björkbråte äng. då tänkte jag att gå hem men så tänkte jag att det hinner jag nog och jag fortsatte vägen åt Forsum. när jag hade gått ett stycke då var det som någon skulle ha sagt åt mig huru jag skulle göra och att Nils August har nog pengar. Medan jag gick och grubblade öfver detta så var jag mest nere vid gärdet och mitt beslut var fattat men så kom jag att tänka på var jag skulle få retstickor ifrån men då kände jag efter i fickorna och hitta 3 stycken i västfickan. jag fortsatte vägen ner till sjön utan att se eller höra någon och rodde öfver sjön och landade vid stora bygningen sedan gick jag utmed sjön till lagårn då fanns ingen der då stod jag en bra stund innan jag kunde komma mig till med min hemska gerning. jag ville gå derifrån men jag kunde inte det var något som som höll mig kvar. då tog jag fram en retsticka och ret eld och stack in den emellan ett par bredor för der låg halm och med samma var elden i full gång och jag var en mordbrännare. jag trodde aldrig att det skulle gå så illa annat än kreaturena skulle kunna räddas. då sprang jag därifrån och upp till vedbacken, då fick jag se en yxa ligga på vedkubben då tog jag den i hand och hoppar öfver gärdesgårn och ner åt sjön och fram åt byggningen. jag hörde hur det brann men jag kunde ej se mig om, jag stod der en stund då komme di ut och får se och då springer de ner. då går jag upp till byggningen och in i köket för det var ostängt och in i kammaren med yxa i hand och då högg jag till 2 gånger på klaffen då gick den sönder. jag visste i vilken låda han brukade ha sin portmone. jag drar ut den och tar portmonen och går fram till fönstret. då fick jag se att de kom springande opp åt byggningen. jag stopte portmonen i fickan på mig och går ut stora vägen då de gick köksvägen. sedan går jag ner till sjön och ror öfver till andra sidan. då tar jag opp portmonen för att se efter om det var något i den. då tog jag dom sedlarna och silverpenningarna men jag kunde ej se huru mycket det var och stoppar dom i min portmone. sedan kastar jag den andra långt ut i sjön. sedan gick jag hem. jag sprang der jag kunde för jag tyckte att jag var förföljd. sedan jag kommit hem säger jag till min hustru att det har varit eldsvåda uppåt ringarums kyrka för jag har sett ett stort sken deråt men jag minns intet vad hon svarade. sedan gick vi till sängs. morgonen derpå såg jag efter huru mycket pengar det var och det var 15 kronor i sedlar och 3 kronor i silfver vilka penningar jag har anvent som uppgivet är.

Nu får jag bedja samhället och särskilt Svensson om förlåtelse så vida det är möjligt att få förlåtelse och häradsrätten får jag bedja vara god och mildra min dom så mycket möjligt är och må gud förlåta mig det stora brott jag har jort.

beder Christian Fredrik Bergman

Efter läsning häraf anhöll åklagaren om vittnesförhör med fjärdingsmannen Johan Fredrik Sandberg och Hemmansegaren Axel Jonsson i Stora Norrby, hvilka församlingen närvarande, fingo med (oläsligt) för häktade Bergman aflägga vittneseden, erinrades om vikten af densamma och berättade vid särskilda förhör:

Sandberg: att vittnet som närvarande vid branden, uppmätt närmaste afståndet mellan manhusbyggnaden och den nedbrunna ladugårdsbyggnaden och funnit detsamma utgöra 53 famnar, att omedelbart intill den nedbrunna ladugårdslogens gafvel vidtagit tvenne i jemnbredd med hvarandra, mot manhusbyggnaden löpande vedupplag, hvilka utgjorts af så kallade (oläsligt) och i längd mätt 14 famnar, samt att mellan nämnda vedupplag och manhusbyggnaden varit uppförde ett uthus inrymmande en bod och hemlighus. att vid brandtillfället en spruta först haft sin plats invid gafveln af manhusbyggnaden men sedemera flyttats midt framför samma byggnad för att hindra de från den brinnande ladugården kommande eldgnistorna att antända samma byggnad, hvilken vittnet jemväl antoge skulle hafva nedbrunnit, derest man inte medelst påsprutning af vatten hindrat densammas antändning

Axel Jansson: att vittnet anlände till brandstället vid tiden då taket till ladugården i följd af densamma ågångna branden instörtade, att vinden då blåst i riktning mot boningshuset i följd häraf eldgnistor från ladugården fallit ned på taket till manhusbyggnaden, hvilken byggnad vittnet ansågs jemväl skulle hafva antändts, derest man inte vidtagit särskilda åtgärder för dess skyddande, i synnerhet som taket vore belagdt med papp, och att vittnet i fråga om förut omvittnade vedupplag och uthus vitsordade förut afhörda vittnets berättelser.

Vittnesberättelserna, i den mån de afgivats, upprepades för och vidhållas af vittnena hvilka, boende två mil från tingstaden, begärde ersättning för sin inställelse och i rådande hänseende hvardera tillerkändes ersättning för skjutspenningar efter en häst från vittnenas hemvist hit till tingstället och samma väg åter äfvensom dagtraktamente för en dag med en krona 50 öre att af allmänna medel utgå.

Målseganden påstod med anledning av innehållet i den häktades afgivna bekännelse att häktade Bergman icke kunde hafva anlagt elden i ladugården utan att hafva varit inne i densamma eller begagnat stege samt att Bergman icke uppgivit sanna förhållandet då han uppgivit att han under vägen från ladugården till manhusbyggnaden vid vedbacken tillgagnat sig en yxa, hvarförutom målsäganden påstod att häktade Bergman vid inbrottstölden tillgripit mera penningar än han uppgivit, när målsäganden i den byrålåda hvarur tillgreppet skett haft förvarade ej mindre omkring 160 kronor i tio- och femkronorssedlar och äfven ungefärligen fem kronor i silver, hvilka samtliga penningar målsäganden efter brottets förövande saknat.

Härefter anhöllo åklagaren och målsäganden om uppskof för att sedan Bergman tillfrisknat han måtte muntligen höras öfver den af honom idag till Häradsrätten ingivna skriftliga bekännelse angående förloppet vid ifrågavarande tillfälle.

Efter förgången enskild öfverläggning afsade Häradsrätten följande

Beslut

Som enligt hvad af det idag Häradsrättens ordförande tillhandakomna af läkaren vid kronohäkte i Norrköping Medicine Doktor Wilhelm Bengtson sistliden gårdag utfärdade läkarebetyg framgår , häktade Bergman i följd af (oläsligt) sjukdom denna dag ej kunnat inför Häradsrätten inställas, uppskjuts den fortsatta rannsakningen till dess häktade Bergman blifvit till hälsan så åstadd att han kan här inställas om vilket sistnämnda förhållande det åligger åklagaren Domare (oläsligt), hvarefter dag för fortsatt rannsakning skall af Domare utsättas och åklagaren för vidtagande af erforderliga åtgärder underrättas. Förhandlingarna avslutades kl 6 em.

Sedan af en från Kronolänsmannen S. P. Nilsson den 23 innevarande December till Hammarkinds häradsrätt ordförande tillhandakommit skriftligen jemte dervid fogats skriftligt meddelande från Direktörn vid Norrköpings Kronofängelse E. Nordin inhemtats att hinder (oläsligt) ej mötte för fortsatt rannsakning med för mordbrand m.m. häktade Christian Fredrik Bergman från Fredrikslund å utjorden Fänge egor i Ringarums socken, hade i överensstämmelse med Häradsrättens den 30 sistliden November afsagda beslut förnyad rannsakning med häktade Bergman blifvit utsatt att denna dag ega rum härstädes kl 11 f.m. hvarom Länsmannen Nilsson för visstagande af erforderliga åtgärder underrättats och då ärendet vid utsatt tid till behandling påkallades inställde sig såväl åklagaren som målsäganden Nils August Svensson personligen.

Åklagaren anmälde sig föra talan jemväl för Östergötlands gamla Brandstodsbolag och åberopade till stöd för sin behörighet (oläsligt) en af åklagaren förevisad fullmakt som jemte dervid fogade tvenne handlingar lydde sålunda:

Fullmakt Bil A

Efter föredragning häraf blev häktade Bergman af fångbevakningen inför Häradsrätten inställd.

På till honom framställd fråga förklarade häktade Bergman, sedan för honom upplästs den af honom uppsatta och vid förra rannsakningstillfället fördragna skriftliga bekännelsen, att han till densamma ej hade något att tillägga utan till alla delar vidhöll densamma.

Med anledning häraf tillspord förklarade Målseganden Andersson inte kunna eller vilja med ed (oläsligt) hur mycket penningar vid ifrågavarande inbrottsstölden honom frånstulits.

Åklagaren förklarade (?) att häktade Bergman ej vore i stånd att uppgifva det stulna penningbeloppets storlek, enär han efter stöldens förövande kastat den börs i hvilken densamma förvarats ifrån sig uti sjön Strolången.

Sedan Bergman på fråga vidhållit sanningsenligheten i sin skriftliga bekännelse, öfverlämnade åklagaren målet till Rättens afgörande och ingav ett skriftligt ansvarspåstående så lydande:

Ansvarspåstående

Då Christian Fredrik Bergman genom egen bekännelse och med stöd af hvad såväl vid polisundersökningarne som vid rannsakningen inför Häradsrätten förekommit, är förvunnen att onsdagen den 18 sistlidne Oktober på aftonen hafva vid Fårsön uppsåtligen anlagt mordbrand och derefter begått inbrottsstöld får jag mot Bergman vördsamt afgifva mina ansvarsyrkanden.

Beträffande då först mordbranden, ber jag få fästa Häradsrättens uppmärksamhet på följande försvårande omständigheter som dermed äro förenade, dels i det afskyvärda motivet att genom branden och den förvirring som dervid hos hemmavarande husfolket skulle uppkomma, lyckas få detsamma aflägsnat från boningsrummen, för att obehindrat kunna utföra inbrottsstölden i den för gerningsmannen på förhand välbekanta bostaden.

Dels i afseende på den rätt betydliga egendom som genom dådet lades i aska samt den fara för hvilken ställets befolkning blottställdes; samt dels och ingalunda minst för de grymma maeter och qval de arma bundna och instängda många djuren måste utstå under deras beklagansvärda tillintetgörelse.

I betraktande af allt detta yrkar jag att Bergman på grund af 19 kapitlet 1 § Strafflagen jämföriga lagrum som å brottet må kunna ega tillämpning må för mordbrand anses saken till minst åtta års straffarbete

Widkommande åter inbrottsstölden, anhåller jag jemväl att få framhålla, hurusom en synnerligen försvårande omständighet är förenad med detta brott deruti, att Bergman genom den af honom utsatta branden, förhindrade och urståndsatte egaren och hans folk att värna om den i bostaden befintliga egendomen och under dessa af brottslingen åstadkomna omständigheter, föröfvade den grofva inbrottsstölden.

Med fästadt afseende härå får jag på grund af 20 kapitlet 4 och 5 § Strafflagen jemte möjliga andra lagrum, som häruti kunna ega tillämpning, vördsamt yrka, att Bergman må för inbrottsstölden kännas förfallen till högsta straff med fyra års straffarbete.

Men då, vid förening af straffen, som jemlikt 4 kapitlet Strafflagen för samtliga sammanträffande brotten kommer att ega rum, viss nedsättning å sammanlagda strafftiden för alla brotten synes vara medgifen, yrkar jag vördsamt att berörda nedsättning icke må blifva större, än att Christian Fredrik Bergman må dömas skyldig att för sina brott i ena bot hållas till tio års straffarbete samt förklaras förlustig medborgerligt förtroende under en tid som med tio år öfverskjuter strafftiden

Mogata den 29 december 1893

S. Nilsson

Efter läsning häraf yrkade åklagaren härjämte att häktade Bergman måste dömas skyldig ej mindre gottgöra statsverket hvad detsamma nödgats utgifva till i målet hörde vittnen (oläsligt) att äfven ersätta Östergötlands Brandstodsbolag med hvad detsamma kan visa sig till målsäganden hafva utgivit i brandskadeersättning.

Jemväl målsäganden Andersson öfverlämnade målet till Häradsrättens bedömande under hemställan det Bergman måste förpliktigas till målsäganden återbörda de från honom enligt Bergmans uppgifter frånstulna 78 kronor, hvarförutan målsäganden fordrade uppräkning för sin inställan vid Häradsrätten 15 kronor hvarje gång målet till behandling derstädes fortvarit.

Den häktade förklarade på fråga att han ej hade något att erinra mot de af åklagaren och målseganden gjorda ersättningsanspråken, åberopade sin i målet afgivna skriftliga bekännelse och öfverlämnade detsamma till slutligt afgörande.

Då något vidare anledning ej förekom tillsades parterna afträda innan Häradsrätten öfverlade till följande för den åtalade afsagda

Utslag

Som häktade Christian Fredrik Bergman genom egen bekännelse är förbunden att Onsdagen den 18 sistlidna Oktober ej mindre hafva anlagt eld i målseganden Nils August Svensson tillhöriga vid Fårsums egendom belägna ladugård, hvarifrån, enligt hvad visade blifvit, elden till vid gården belägna manhusbyggningen lättligen spridas kunnat, hvarvid jämväl de i den nedbrunna ladugården vid ifrågavarande tillfälle befintliga kreatur blifvit innebrända, och äfven att under ifrågakomna branden hafva ingått i ett rum i manhusbyggningen samt medelst medhafd yxa sönderslagit låset till en därstädes befintlig byrå och dermedelst gjort sig tillfälle att ur densamma tillgripa sig ett penningbelopp som, då målseganden ej annat kunnat styrka, måste (oläsligt) uppgått till af Bergman erkända 78 kronor, (Oläsligt) Häradsrätten rättvist att jämlikt 19 kap 1 och 22 § 20 kap 4 och 9 § samt 14 § samma kap (oläsligt) lagen, sådna dessa lagrum lyda genom lagen den 20 juni 1890, jemförd med 4 kap 5 § (oläsligt) lagen, döma Bergman för mordbrand att hållas till straffarbete i sju år samt varda förlustig medborgerligt förtroende intilldess fyra år förflutit från det han efter utståndet straff blifvit frigiven samt för medelst inbrott förövad stöld till straffarbete i tre år samt varda förlustig medborgerligt förtroende intilldess två år förflutit från det han efter utståndet straff blifvit frigiven eller sålunda att i ena bot hållas till straffarbete i nio år och varda medborgerligt förtroende förlustig intilldess fyra år förflutit från det han efter utståndet straff blifvit frigiven och förpliktigas Bergman härjämte ej mindre ersätta statsverket för i målet hörde vittnen tillerkända vittneslöner och äfven till målseganden genast åtbörda från honom tillgripna 78 kronor, äfvensom ersätta målseganden för dennes inställelse vid Häradsrätten med af målseganden fordrade och af Bergman utan anmärkning timmande 15 kronor för hvarje gång målet till behandling förvarit hvarförutom Bergman förklarats skyldig att till Östergötlands gamla brandstodsbolag utgifva hvad detsamma kan visa sig hafva i brandskadeförsäkring till målseganden utbetalat och vorde häktade Bergman i afbidan på utslagets laga kraftvinnande till Kronofängelset i Norrköping nu återförpassas.

1 tanke på “Rannsakning mot häktade C.F. Bergman”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s